Åklagarmyndighetens

Genomströmningstider

Åklagarmyndighetens uppdrag är att se till att de personer som har begått brott blir föremål för brottsutredning och lagföring.

Ett av myndighetens verksamhetsmål är att kvaliteten i handläggningen av brottmål ska vara hög och jämn över riket. Ett sätt att mäta detta är att följa genomströmningstiderna, vilket huvudsakligen mäts med två mått.

Det ena måttet är den genomsnittliga tiden från det att en brottsmisstanke kommer in till en åklagarkammare till beslut av åklagare. Detta mått avser i princip endast åklagarledda förundersökningar och innefattar både utredningstiden och eventuell tid för beslut om åtal.

Det andra måttet visar den genomsnittliga tiden från inkommet beslutsunderlag till beslut, det vill säga från färdig utredning till åklagarens beslut om att väcka åtal eller inte. Detta mått visar den tid åklagaren i huvudsak råder själv över och avser samtliga förundersökningar oavsett om polis eller åklagare varit förundersökningsledare under den föregående utredningen.