Åklagarmyndighetens

Frågor och svar om resning och skattetillägg

Kan man beviljas resning om man har dömts för skattebrott och även fått ett skattetillägg?

I en sådan situation kan man, under vissa förutsättningar, beviljas resning på grund av regeln om ”ne bis in idem”. Den regeln innebär en rätt att inte bli lagförd eller straffad två gånger för samma gärning. De närmare förutsättningarna för resning på grund av förbudet mot dubbelbestraffning framgår av Högsta domstolens avgörande den 16 juli 2013 i mål Ö 1526-13.

Sammanfattningsvis gäller, för att resning ska beviljas, följande: Skattetillägget och påföljden för skattebrottet måste gälla en och samma fysiska person. Det kan även vara  en juridisk person som är ansvarig för skattetillägget, men då måste staten ha krävt den fysiska personen på betalning för det skattetillägg som den juridiska personen har fått.

Skattetillägget och skattebrottet ska avse samma gärning. Så är fallet när samma oriktiga deklarationsuppgift har legat till grund för både skattetillägget och skattebrottet. Skatteverket måste ha beslutat att påföra skattetillägg innan åtal väcktes för att resning ska kunna beviljas. Beslutet om skattetillägg behöver dock inte ha vunnit laga kraft när åtalet väcktes.

Det är först i och med Europadomstolens avgörande den 10 februari 2009 i målet mot Zolotuchin mot Ryssland som det svenska systemet med skattetillägg och åtal för skattebrott för samma gärning blev oförenligt med Europakonventionen om mänskliga rättigheters regler om att inte bli lagförd och straffad två gånger för samma brott. Den dom som resningsansökan avser måste alltså ha meddelats efter den 10 februari 2009.   Detta är en kort sammanfattning och den är inte uttömmande. Det är inte möjligt att i förväg ge något preliminärt besked vad som gäller i just ditt fall, utan du måste komma in med en resningsansökan så kommer din ansökan att prövas.

Kan man beviljas resning om man har dömts för bokföringsbrott och påförts skattetillägg?

Som huvudregel kan man inte få resning i en sådan situation, eftersom åtalet för bokföringsbrott inte avser samma gärning som skattetillägget. De närmare förutsättningarna för att få resning på grund av förbud mot dubbelbestraffning framgår av Högsta domstolens avgörande den 16 juli 2013 i mål Ö 1526-13. En länk till avgörandet finns här.

Måste man själv ansöka om resning?

Den som vill att en domstol ska pröva om det finns förutsättningar för resning ska själv ge in ansökan om resning till domstolen. Åklagare kommer i vissa fall att ansöka om resning till förmån för personer som dömts för skattebrott, det gäller i första hand personer som avtjänar fängelsestraff eller ska avtjäna fängelsestraff och inte själva ansökt om resning.

Till vilken myndighet eller domstol ska en ansökan om resning lämnas in?

Beslut om resning fattas alltid av en domstol. Om ansökan om resning avser en tingsrättsdom ska ansökan lämnas till den hovrätt som skulle ha prövat ett överklagande av domen. Vilken hovrätt det är framgår av upplysningar om överklagande i tingsrättens dom. Avser ansökan om resning en dom som meddelats av en hovrätt ska den lämnas in till Högsta domstolen.

Om man har ansökt om resning, hur lång tid kommer det att ta innan målet avgjorts?

Det går inte att säga hur lång handläggningstiden kommer att bli. För den som är frihetsberövad sker dock på begäran en preliminär bedömning mycket fort, och om den leder till bedömningen att brottmålsdomen kan komma att upphävas helt eller delvis beslutar domstolen i regel om inhibition. Det betyder att frihetsberövandet avbryts i avvaktan på ett slutligt ställningstagande i resningsfrågan.

Vilka handlingar ska man lämna in om man ansöker om resning med hänvisning till förbudet mot dubbelbestraffning?

Allmän information till den som ansöker om resning finns på Högsta domstolens hemsida under frågan "Vad innebär de s.k. extraordinära rättsmedlen".

Om du ansöker om resning på grund av att du fått ett skattetillägg och hänvisar till handlingar i underrätternas akter (exempelvis skatteverkets beslut om skattetillägg) bör du ha i åtanke att dessa akter inte förvaras hos domstolen. Domstolen måste beställa underrätternas akter, vilket kan ta tid. Det kommer därför att förkorta handläggningstiden om du själv lämnar in de handlingar du vill hänvisa till.