Åklagarmyndighetens

Om Särskilda åklagarkammaren

Särskilda åklagarkammaren är en nationell operativ enhet inom Åklagarmyndigheten. Kammarens kansli finns i Malmö. Åklagarna är placerade i Malmö, Göteborg och Stockholm.

Här behandlas årligen omkring 9 000 ärenden totalt varav knappt 400 är domar- och åklagarärenden. Särskilda åklagarkammaren är den enda av åklagarkamrarna som organisatoriskt lyder direkt under riksåklagaren. Skälet är att det vid Särskilda åklagarkammaren bedrivs en särskilt känslig och integritetskrävande verksamhet där kammarens åklagare inte bara bedömer anmälningar och misstankar mot polisanställda, utan även mot åklagare, domare, riksdagsmän m.fl.

Det är ett rättssäkerhetskrav att verksamheten vid Särskilda åklagarkammaren kan bedrivas enhetligt och avskilt från den vanliga polis- och åklagarverksamheten.
Av den stora mängd ärenden som kommer till Särskilda åklagarkammaren handlar en stor andel om anställda inom polisen. Det kan gälla allt från misstänkt våldsanvändning till hur poliser uppträtt. Regelverket som omger polisers befogenheter är svårt att tillämpa och det finns ofta gränsdragningsfrågor i förhållande till grundlagarna, mänskliga rättigheter, hur man får använda våld, proportionalitetsprincipen m.m. Det är ett arbete som kräver hög juridisk kompetens och därför är samtliga åklagare som arbetar på särskilda åklagarkammaren chefsåklagare med lång erfarenhet av yrket.

Många polisärenden skrivs av i ett tidigt skede eftersom det redan från början står klart att det inte finns anledning till att anta att polisen gjort sig skyldig till brott. Fallen undersöks dock noggrant.

När åklagaren meddelat sitt beslut underrättas polisens internutredningar om detta. De tar sedan ställning till om saken föranleder någon arbetsrättslig åtgärd. På samma sätt fungerar det med ärendena som rör åklagare och anställda inom åklagarväsendet. Där underrättas alltid tillsynsavdelningen vid Åklagarmyndighetens huvudkontor om beslutet.

Ärendena om brott av åklagare och domare handläggs normalt av särskilda åklagare vid Särskilda åklagarkammaren. Skälet till det är att handläggningen och bedömningarna ska bli så enhetliga som möjligt. Det är riksåklagaren som är förundersökningsledare när det gäller ifrågasatta brott i tjänsten av domare vid allmän domstol. Men även dessa ärenden handläggs vid Särskilda åklagarkammaren.

Särskilda åklagarkammarens chef är överåklagare och den ställföreträdande chefen är vice överåklagare. Åklagarna som arbetar vid Särskilda åklagarkammaren är placerade i Malmö, Göteborg och Stockholm. 

Kammarens kansli i Malmö leds av en chefsadministratör. Vid kansliet arbetar därutöver åklagaradministratörer.