Åklagarmyndighetens

Organisation

Den operativa åklagarverksamheten utövas i sju geografiska åklagarområden och en nationell åklagaravdelning.

Åklagarområdena består av landets 32 allmänna kammare, som har ett geografiskt arbetsfält ungefär motsvarande ett län. I Stockholm och Malmö finns flera åklagarkammare.

I myndigheten finns också fyra nationella åklagarkammare: Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål, Riksenheten mot korruption, Riksenheten för säkerhetsmål och Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet (tidigare Internationella åklagarkammaren).

Tre utvecklingscentrum bedriver metod- och rättsutveckling, samt rättslig uppföljning och överprövningar.

På huvudkontoret finns avdelningar för rättslig styrning, tillsyn och verksamheten i Högsta domstolen, stödfunktioner till den operativa verksamheten samt internrevision.

Organisationsskiss Åklagarmyndigheten