Åklagarmyndighetens

Organisation

Den operativa åklagarverksamheten utövas i sju geografiska åklagarområden och en nationell åklagaravdelning.

Åklagarområdena består av landets 32 allmänna kammare, som har ett geografiskt arbetsfält ungefär motsvarande ett län. I Stockholm och Malmö finns flera åklagarkammare.

I myndigheten finns också fyra nationella åklagarkammare: Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål, Riksenheten mot korruption, Riksenheten för säkerhetsmål och Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet (tidigare Internationella åklagarkammaren).

Särskilda åklagarkammaren handlägger misstankar om brott av bland annat poliser, åklagare och domare och är direkt underställd riksåklagaren.

Tre utvecklingscentrum bedriver metod- och rättsutveckling, samt rättslig uppföljning och överprövningar.

På huvudkontoret finns avdelningar för rättslig styrning, tillsyn och verksamheten i Högsta domstolen, stödfunktioner till den operativa verksamheten samt internrevision.

Organisationsskiss Åklagarmyndigheten