Åklagarmyndighetens

Riktlinjer

Här finns några av Riksåklagarens riktlinjer (RåR) och Åklagarmyndighetens riktlinjer (ÅMR).
 • RåR 2006:03 Handläggning av ungdomsärenden

  Datum: 2018-10-12

  Riksåklagarens riktlinjer för handläggning av ungdomsärenden. I dessa riktlinjer lyfts fram ett antal frågor av väsentlig betydelse för en enhetlig tillämpning av lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöver-trädare (LUL). Lagen innehåller särskilda bestämmelser för mål och ärenden där den misstänkte inte har fyllt 21 år. Riktlinjerna omfattar emellertid endast handläggningen av misstänkta som är under 18 år. Konsoliderad version (senast uppdaterad 2018-10-12)

 • RåR 2017:1 Ungdomsreduktion vid bötesstraff

  Datum: 2017-06-02

  Riksåklagaren har tagit beslut om nya riktlinjer om ungdomsreduktion vid bötesstraff. I riktlinjerna ges vägledning för när straffet bör bestämmas till böter p.g.a. 29 kap. 7 § brottsbalken och kommer att ersätta Riksåklagarens riktlinjer 2013:2.

 • RåR 2016:1 Hantering av provokativa åtgärder och infiltrationsåtgärder

  Datum: 2016-10-26

  Riktlinjerna behandlar dels grundläggande materiella förutsättningar för provokativa åtgärder och infiltrationsåtgärder, dels åklagarens formella hantering rörande beslutsfattare, beslutsunderlag, genomförande och registrering. Avsikten är att skapa klara och tydliga rutiner som främjar en enhetlig, förutsebar och rättssäker tillämpning när provokativa åtgärder eller infiltrationsåtgärder används under förundersökning.

 • RåR 2015:01 Restriktioner och långa häktningstider

  Datum: 2015-05-05

  Syftet med riktlinjerna är att minska användandet av restriktioner, att ge åklagarna stöd i de risk- och proportionalitetsbedömningar som ska göras samt att bidra till att restriktionsbestämmelserna tillämpas på ett rättsenligt och enhetligt sätt.

 • RåR 2014:01 Etiska riktlinjer

  Datum: 2014-06-17

  Etiska riktlinjer för åklagarväsendet Åklagare fattar beslut som kan ha stor betydelse för enskilda personer. Både åklagare och andra anställda inom åklagarväsendet möter dagligen många människor som på olika sätt är berörda av vårt arbete. Inte sällan ställs vi inför svåra avvägningar. De etiska riktlinjerna ska vara ett stöd för alla anställda inom Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten, både i beslutsfattandet och i det dagliga förhållningssättet inom och utom arbetet. Riktlinjerna ska bidra till hög kvalitet i verksamheten och därmed till att skapa förtroende för myndigheterna och de beslut som fattas inom dem. Riktlinjerna har föregåtts av diskussioner på ett stort antal arbetsplatser inom åklagarväsendet. De gäller tillsvidare, men ska efterhand uppdateras utifrån de behov som uppstår. Avsikten är att riktlinjerna också ska användas i interna utbildningar och i fortsatta diskussioner på arbetsplatserna.

 • Företagsbot och straff

  Datum: 2014-06-04

  Riktlinjer avseende belopp och straffmätning vid miljö- och arbetsmiljöbrott.

 • RåR 2013:01 Riktlinjer om överprövning och annan prövningsverksamhet (Uppdaterad 2015-09-29)

  Datum: 2013-11-25

  Riksåklagaren har beslutat om riktlinjer för överprövning och annan prövningsverksamhet (RåR 2013:1) som träder i kraft den 1 januari 2014. Genom riktlinjerna ger riksåklagaren vägledning för handläggningen av ärenden som rör överprövning och omprövning av åklagares beslut i brottmålsfrågor samt åklagares prövning av polismyndigheters och annan brottsutredande myndighets beslut i brottmålsfrågor.

 • RåR 2012:01 Underrättelser om hemliga tvångsmedel

  Datum: 2012-07-01

  Riktlinjerna, som träder i kraft den 1 juli 2012, utgör en uppdatering av RåR 2007:3. Riktlinjerna behandlar bl a i vilka situationer den som utsätts för vissa former av hemliga tvångsmedel skall underrättas om det.

 • RåR 2008:02 - FUbegränsning och åtalsunderlåtelse

  Datum: 2008-07-01

  Riktlinjerna ger vägledning för åklagarnas tillämpning av reglerna i rättegångsbalken (RB) om förundersökningsbegränsning och åtalsunderlåtelse. Riktlinjerna ska tillgodose intresset av enhetlighet i tillämpningen (konsoliderad version juli 2016).

 • RåR 2006:05 Bedrägligt beteende

  Datum: 2006-12-20

  Riktlinjerna behandlar frågan om i vilka fall åtal är påkallat från allmän synpunkt vid så kallat snyltningsbrott. Riktlinjerna beskriver bedömningen av om åtal är påkallat utifrån värdet av det som tillhandahållits samt graden av vilseledande.