Åklagarmyndighetens

Rapporter

Här ligger rapporter från Åklagarmyndigheten. Dokumenten är sorterade på "Tillsynsrapporter", "Årsrapporter" och "Övriga rapporter".
 • Tillsynsrapport 2017:2 Våldtäkt – tvångsmedelsanvändning vid misstanke om våldtäkt

  Datum: 2017-11-30

  Mot bakgrund av riksåklagarens tillsynsbeslut i ärende ÅM 2014/7730 och i anledning av att ändringsfrekvensen i överprövningsärenden under 2015 uppvisade en betydande ökning och uppgick till 26 % har en förstudie avseende användningen av personella tvångsmedel vid misstanke om våldtäkt genomförts på Utvecklingscentrum Göteborg. Frågorna om rättstilllämpning och enhetlighet har varit i fokus vid tillsynen. I tillsynen har också handläggningen under jourtid uppmärksammats. Granskningen av handläggningen under jourtid har begränsats till att kontrollera i vilken mån anteckningsfältet används i ärenden där tvångsmedel är aktuella och om direktiv lämnats. I granskningen har även ingått frågan om framställan av målsägandebiträde gjorts i ett tidigt skede. Granskningen har utgått från ärendehanteringssystemet Cåbra.

 • Tillsynsrapport 2017:1 - Restriktioner och långa häktningstider

  Datum: 2017-10-31

  Vid Utvecklingscentrum Malmö har en granskning gjorts för att undersöka om åklagarnas tillämpning av häktningsinstitutet och användande av restriktioner sker i enlighet med de vägledande styrdokumenten, ÅFS 2015:2 och RåR 2015:1. Undersökningen har dels bestått i en genomgång av myndighetens statistik från åren 2014 t.o.m. 2016 avseende såväl anhållna som häktade och dels en närmare granskning av 200 frihetsberövanden genom häktning under samma tidsperiod.

 • Redovisning av användningen av vissa hemliga tvångsmedel under 2016.pdf

  Datum: 2017-05-31

  Denna rapport har tagits fram av Åklagarmyndigheten i samverkan med Ekobrottsmyndigheten, Polismyndigheten, Tullverket och Säkerhetspolisen. I en bilaga till rapporten har Polismyndigheten och Tullverket redovisat respektive myndighets användning av hemliga tvångsmedel med stöd av lagen (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet.

 • Särskilda åklagarkammarens årsrapport 2016

  Datum: 2017-04-26

  Under år 2016 har ärendeinflödet till Särskilda åklagarkammaren minskat något. Lagföringen har ökat. Antalet domar som ogillats är fortfarande ganska högt. Balanserna och genomströmningstiderna har minskat. Antalet ändrade beslut vid överprövning är alltjämt mycket lågt.

 • Myndigheter i samverkan mot den organiserade brottsligheten 2016

  Datum: 2017-03-31

  Sedan 2009 har en satsning gjorts med samarbete mellan tolv myndigheter för att säkerställa en effektiv och uthållig verksamhet för bekämpning av den organiserade brottsligheten. En av myndigheterna som ingår är Åklagarmyndigheten. Här är årsrapporten för 2016.

 • Tillsynsrapport 2016:3 Djurskyddslagen

  Datum: 2016-12-15

  Utvecklingscentrum Malmö har under 2016 slutfört en granskning av åklagarnas handläggning av ärenden om brott mot djurskyddslagen där anmälan gjorts av en länsstyrelse med anledning av en rapport från någon av Livsmedelsverkets officiella veterinärer vid slakterier. Syftet har varit att utreda vilka svårigheter som finns vid utredning och lagföring av brotten. Granskningens viktigaste resultat är att det föreligger bevissvårigheter i flera avseenden. Många ärenden avser transport av djur till slakterier. I de fallen är det svårt att bevisa att djurägaren eller transportören känt till att djuret var skadat eller sjukt vid transporten, eller i vart bort känna till det. Det är också svårt att bevisa när och hur en sådan skada eller sjukdom uppkommit. Granskningen visar också att det i förekommande fall är svårt att bevisa att djurägaren eller transportören känt till, eller i vart bort känna till, att djuret varit dräktigt vid transporten. Det finns dock i sådana ärenden möjliga utredningsåtgärder som skulle kunna medföra en bättre bevisning. Här bör ett samarbete med Livsmedelsverket och länsstyrelserna kunna ge åklagarna kunskap om hur man kan få fram ett bättre beslutsunderlag vad framförallt gäller det subjektiva rekvisitet, dvs. om den misstänkte handlat med uppsåt eller oaktsamhet.

 • Hanteringen av stora och komplicerade ärenden

  Datum: 2016-10-06

  Rapport från programmet för hanteringen av stora och komplicerade ärenden (Dnr 2015/0514). Rapporten överlämnades till riksåklagaren den 24 mars 2016. Riksåklagaren har inte tagit ställning till förslagen i rapporten eller hur denna ska hanteras vidare.

 • Tillsynsrapport 2016:2 Barnförhör

  Datum: 2016-07-11

  Den uppföljning av kvaliteten i barnförhören som nu har genomförts omfattar kartläggning av tillgången på barnförhörsledare och en djupare granskning av barnförhör i överprövningsärenden.

 • Rapport om äktenskapstvång m.m.

  Datum: 2016-06-22

  Utvecklingscentrum Göteborg har på regeringens uppdrag granskat samtliga avslutade ärenden angående äktenskapstvång, försök och förberedelse därtill samt vilseledande till tvångsäktenskapresa. Granskningen har avslutats med en rapport, som nu har överlämnats till regeringen.

 • Myndigheter i samverkan mot den organiserade brottsligheten 2015

  Datum: 2016-04-05

  Sedan 2009 har en satsning gjorts med samarbete mellan tolv myndigheter för att säkerställa en effektiv och uthållig verksamhet för bekämpning av den grova organiserade brottsligheten. En av myndigheterna som ingår är Åklagarmyndigheten. Här är årsrapporten för 2015.

 • Rapport om sömnambulism

  Datum: 2016-02-29

  Utvecklingscentrum Göteborg har slutfört ett uppdrag från riksåklagaren om somnambulism och sexsomni. Den slutsats som kan dras är att man kan ha sex i sömnen. En invändning om bristande uppsåt kan därför inte utan vidare avfärdas som grundlös. Det kan behövas ett utlåtande av en sömnexpert.

 • Särskilda åklagarkammarens årsrapport 2015

  Datum: 2016-02-09

  Särskilda åklagarkammaren har lämnat sin årsrapport för 2015 till riksåklagaren. Av rapporten framgår bland annat att antalet inkomna ärenden har ökat något, men ärenden med fängelse i straffskalan minskat.

 • Rapport åldersbestämning unga lagöverträdare

  Datum: 2015-10-30

  I denna rapport görs en genomgång av problematiken kring åldersbestämning av unga lagöverträdare. Genomgången syftar främst till att identifiera frågor som skulle kunna lämpa sig att arbeta vidare med och få underlag för behovet av åtgärder.

 • 2015 - Breddat perspektiv i åtalsfrågan

  Datum: 2015-10-01

  Arbetsgruppen som har i uppgift att överväga om perspektivet på åtalsfrågan kan och bör breddas i vissa fall har överlämnat en delrapport till riksåklagaren. Riksåklagaren ska nu ta del av innehållet och därefter ta ställning till om, och i så fall hur, delrapporten ska beredas vidare. Arbetsgruppen som har i uppgift att överväga om perspektivet på åtalsfrågan kan och bör breddas i vissa fall har överlämnat en delrapport till riksåklagaren. Riksåklagaren ska nu ta del av innehållet och därefter ta ställning till om, och i så fall hur, delrapporten ska beredas vidare.

 • Tillsynsrapport 2015:03 Granskning av beräkning av dagsbotsbeloppet vid strafförelägganden

  Datum: 2015-06-01

  Åklagarmyndigheten har granskat 100 rattfylleriärenden och 85 ärenden om våldsamt motstånd. En jämförelse har gjorts med en granskning från år 2010. Sammantaget har åklagarnas tillämpning av riksåklagarens riktlinjer för beräkning av dagsbotsbeloppet vid strafförelägganden (RåR 2007:2) blivit bättre. Antal ärenden där underlaget är bristfälligt är dock i princip lika många vid båda granskningstillfällena.

 • 2015 - Rapport om användning av vissa hemliga tvångsmedel år 2014

  Datum: 2015-05-22

  Rapporten har tagits fram av Åklagarmyndigheten i samverkan med Ekobrottsmyndigheten, Rikspolisstyrelsen och Tullverket. I en bilaga till rapporten har Rikspolisstyrelsen och Tullverket redovisat användningen av hemliga tvångsmedel med stöd av lagen (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet.

 • Tillsynsrapport 2015:02 Människohandel

  Datum: 2015-05-01

  Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum i Göteborg har granskat handläggningen av människohandelsärenden under 2012-2013. Syftet med granskningen har varit att uppmärksamma eventuella brister, säkerställa enhetlighet i handläggningen och att identifiera framgångsfaktorer för att öka lagföringen.

 • Tillsynsrapport 2015:01 Granskning av ärenden med lång handläggningstid

  Datum: 2015-03-01

  Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum har genomfört en granskning av 75 äldre ärenden. Sammantaget har åklagarnas handläggning av de granskade ärendena varit förhållandevis god. Relativt få ärenden har gett anledning till någon åtgärd. I de flesta ärenden har det funnits en godtagbar förklaring till den långa handlägg­ningstiden. Resultatet är bättre än förväntat.

 • 2015 - Årsrapport särskilda åklagarkammaren (2014)

  Datum: 2015-02-20

  I Åklagarmyndighetens riktlinjer Verksamhetsredovisning av Riksenheten för polismål (ÅMR 2014:1) föreskrivs att verksamheten vid riksenheten ska redovisas i en årsrapport som senast den 1 mars ska överlämnas till riksåklagaren. Riksenheten för polismål har bytt namn till Särskilda åklagarkammaren. Denna rapport är utformad i enlighet med vad riktlinjerna föreskriver.

 • 2015 - Årsrapport tillsynsavdelningen (2014)

  Datum: 2015-02-01

  Åklagarmyndighetens tillsynsavdelning har lämnat en årsrapport till riksåklagaren om avdelningens verksamhet under år 2014. I årsrapporten sammanställs ett antal beslut av särskild betydelse som har meddelats av riksåklagaren, Justitieombudsmannen och Justitiekanslern under året.

 • 2014 - Samverkan inom åklagarväsendet

  Datum: 2014-08-01

  Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten har i respektive regleringsbrev för budgetåret 2014 tillsammans fått i uppdrag att redovisa hur myndigheterna säkerställer en god och ändamålsenlig samverkan inom åklagarväsendet. Uppdraget gäller både generella verksamhetsfrågor och frågor som rör ärendehantering. Av redovisningen ska framgå inom vilka områden myndigheterna samverkar samt en identifiering av områden där myndigheternas samverkan bör förbättras.

 • 2014 - Rapport om användning av vissa hemliga tvångsmedel år 2013

  Datum: 2014-05-23

  Denna rapport har tagits fram av Åklagarmyndigheten i samverkan med Ekobrottsmyndigheten, Rikspolisstyrelsen och Tullverket. I en bilaga till rapporten har Rikspolisstyrelsen och Tullverket redovisat användningen av hemliga tvångsmedel med stöd av lagen (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet.

 • Tillsynsrapport 2014:01 Fördjupad granskning av vissa kontaktförbudsärenden

  Datum: 2014-03-01

  Åklagarmyndigheten har granskat och gjort en uppföljning av kontaktförbudsärenden vid Södra Skånes åklagarkammare. I beslut under avsnitt 9 i tillsynsrapporten 2013:4 - Kontaktförbud, bestämdes att Utvecklingscentrum Göteborg i anledning av denna iakttagelse skulle göra en fördjupad granskning av handläggningstiderna i de ärenden vid Södra Skånes åklagarkammare där handläggningstiden överskridit tre veckor.

 • Tillsynsrapport 2014:02 Förmögenhetsbrott

  Datum: 2014-03-01

  En granskning har genomförts av åklagares tillämpning av reglerna om förundersökningsbegränsning, åtalsunderlåtelse och särskild åtalsprövning vid förmögenhetsbrott. Syftet har varit att granska enhetligheten och efterlevnaden av riktlinjer. Sammanlagt har 42 ärenden aktgranskats.

 • 2014 - Restriktioner och häktningstider

  Datum: 2014-01-01

  I juni 2013 tillsatte riksåklagaren en särskild arbetsgrupp med uppgift att se över om användningen av restriktioner för häktade personer kan minskas och om oproportionerligt långa häktningstider kan undvikas. Förutom åklagare från Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten har arbetsgruppen också bestått av representanter för advokatkåren, kriminalvården och polisen.

 • Tillsynsrapport 2013:06 Företagsbot

  Datum: 2013-12-01

  Åklagarmyndigheten har granskat ärenden där företagsbot har registrerats under 2012. Granskningen visar på en ökning av antalet ärenden jämfört med föregående granskning som avsåg 2009. Rapporten visar även att åklagarnas tillämpning av företagsbot förefaller vara rättsenlig, enhetlig och förutsebar.

 • Tillsynsrapport 2013:07 Dokumentationsskyldighet vid användning av restriktioner

  Datum: 2013-12-01

  Åklagarmyndigheten har granskat i vilken omfattning åklagare fullgör skyldigheten att dokumentera skälen till att anhållna och häktade personer får restriktioner, bland annat med anledning av den internationella kritik som riktats mot Sverige för att häktade har restriktioner i stor utsträckning.

 • Tillsynsrapport 2013:05 Beslag

  Datum: 2013-11-01

  Utvecklingscentrum Malmö har granskat om åklagare fastställer beslag i enlighet med stadgandet i rättegångsbalken.

 • 2013 - Delrapport utredning och lagföring

  Datum: 2013-10-01

  Rikspolisstyrelsens och Åklagarmyndighetens gemensamma redovisning av resultatet avseende utredning och lagföring enligt regleringsbrevets återrapporteringskrav.

 • 2013 - Människohandel, delredovisning av ett projekt

  Datum: 2013-10-01

  Trots en lagändring från 2010 som skulle öka möjligheterna för fällande domar för människohandel är det få personer som döms för detta brott. Det visar en ny rapport av vice chefsåklagare Thomas Ahlstrand och beredningsjurist Hanna Cardell.

 • 2013 - Ökad lagföring i ärenden som rör resande i sexuella övergrepp mot barn

  Datum: 2013-10-01

  Målet med projektet har varit att stärka och förbättra möjligheterna att upptäcka, utreda och att öka lagföringen i denna typ av ärenden. Syftet har bland annat varit att öka kunskapen om barnsexhandel, öka kompetensen att handlägga dessa ärenden, utveckla samarbetet med polisen och andra viktiga aktörer, både nationellt och internationellt samt att bilda ett nätverk för kunskapsutbyte.

 • 2013 - Användning av vissa hemliga tvångsmedel år 2012

  Datum: 2013-05-29

  Rapporten har tagits fram av Åklagarmyndigheten i samverkan med Ekobrottsmyndigheten, Rikspolisstyrelsen och Tullverket. I en bilaga till rapporten har Rikspolisstyrelsen och Tullverket redovisat användningen av hemliga tvångsmedel med stöd av lagen (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet.

 • Tillsynsrapport 2013:01 Trafikbrott begångna inom den yrkesmässiga trafiken

  Datum: 2013-01-01

  Synpunkter har framförts från flera håll på åklagares hantering av brott begångna inom den yrkesmässiga trafiken. Vissa regelverk har därför valts ut för en översiktlig granskning. En närmare granskning har gjorts av brott mot förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.

 • Tillsynsrapport 2013:02 Djurplågeri och brott mot djurskyddslagen

  Datum: 2013-01-01

  Vid Utvecklingscentrum Malmös kontakter med Utredningen om översyn av djurskyddslagstiftningens utformning och innehåll (SOU 2011:75) har framkommit att det finns ett visst missnöje med åklagarnas hantering av ärenden som rör djurplågeri och brott mot djurskyddslagen. I anledning därav har Utvecklingscentrum Malmö den 16 december 2011 beslutat om ett tillsynsprojekt avseende djurplågeri och brott mot djurskyddslagen, dnr ÅM 2011/1585.

 • Tillsynsrapport 2012:05 Misshandel av barn under 15 år

  Datum: 2012-11-22

  Inom ramen för regeringsuppdraget om kvaliteten i den brottsutredande verksamheten har en tillsyn gjorts av bland annat brottskategorin Misshandel av barn under 15 år. Tillsynen har utförts genom en granskning av ärenden där förundersökning aldrig har inletts och ärenden där förundersökning inletts men sedermera lagts ned.

 • Tillsynsrapport 2012:06 Rån mot barn

  Datum: 2012-11-22

  Inom ramen för regeringsuppdraget om kvaliteten i den brottsutredande verksamheten har en tillsyn gjorts av bland annat brottskategorin Rån mot barn. Tillsynen har utförts genom en granskning av ärenden där förundersökning aldrig har inletts och ärenden där förundersökning inletts men sedermera lagts ned.

 • Tillsynsrapport 2012:01 Bostadsinbrott

  Datum: 2012-11-21

  Inom ramen för regeringsuppdraget om kvaliteten i den brottsutredande verksamheten har en tillsyn gjorts av bland annat brottskategorin bostadsinbrott. Tillsynen har utförts genom en granskning av ärenden där förundersökning aldrig har inletts och ärenden där förundersökning inletts men sedermera lagts ned.

 • Tillsynsrapport 2012:02 Barnpornografibrott

  Datum: 2012-11-21

  Inom ramen för regeringsuppdraget om kvaliteten i den brottsutredande verksamheten har en tillsyn gjorts av bland annat brottskategorin barnpornografibrott. Tillsynen har utförts genom en granskning av ärenden där förundersökning aldrig har inletts och ärenden där förundersökning inletts men sedermera lagts ned.

 • Tillsynsrapport 2012:03 Misshandel av obekant

  Datum: 2012-11-21

  Inom ramen för regeringsuppdraget om kvaliteten i den brottsutredande verksamheten har en tillsyn gjorts av bland annat brottskategorin Misshandel av obekant. Tillsynen har utförts genom en granskning av ärenden där förundersökning aldrig har inletts och ärenden där förundersökning inletts men sedermera lagts ned.

 • Tillsynsrapport 2012:04 Våldtäkt mot vuxen

  Datum: 2012-11-21

  Inom ramen för regeringsuppdraget om kvaliteten i den brottsutredande verksamheten har en tillsyn gjorts av bland annat brottskategorin Våldtäkt mot vuxen. Tillsynen har utförts genom en granskning av ärenden där förundersökning aldrig har inletts och ärenden där förundersökning inletts men sedermera lagts ned.

 • Tillsynsrapport 2012:07 Fakturabedrägeri

  Datum: 2012-11-21

  Inom ramen för regeringsuppdraget om kvaliteten i den brottsutredande verksamheten har en tillsyn gjorts av bland annat brottskategorin Fakturabedrägeri. Tillsynen har utförts genom en granskning av ärenden där förundersökning aldrig har inletts och ärenden där förundersökning inletts men sedermera lagts ned.

 • 2012 - Redovisning av hemliga tvångsmedel

  Datum: 2012-10-16

  Åklagarmyndigheten och Rikspolisstyrelsen lämnar årligen en rapport till regeringen om tillämpningen av bestämmelserna i rättegångsbalken om hemliga tvångsmedel. Årets redovisning visar att användningen har ökat jämfört med föregående år. Rapporten gavs ursprungligen in den 21 juni 2012. Den 17 oktober lämnades en justerad rapport, eftersom statistikunderlaget i vissa stycken visat sig felaktigt.

 • 2012 - Enhetlighet i rättstillämpningen

  Datum: 2012-09-01

  Rapporten är resultatet av riksåklagarens uppdrag, den 8 maj 2012, till Tillsynsavdelningen att, efter samråd med utvecklingscentrumen och de områdesansvariga överåklagarna, analysera och beskriva vad som ligger i begreppet enhetlighet i rättstillämpningen och hur kravet på enhetlighet i rättstillämpningen påverkar åklagarnas självständighet i beslutsfattande m.m.

 • 2012 - En förändrad ekobrottsbekämpning

  Datum: 2012-02-01

  Rapporten ”en förändrad ekobrottsbekämpning” har lämnats till riksåklagaren. Rapporten är sammanställd av den arbetsgrupp som, under ledning av överåklagare Eva Lundström, sedan våren 2011 arbetat med att kartlägga tänkbara konsekvenser av en förändrad ekobrottsorganisation.

 • 2012 - Hastighetsöverträdelser på 120-vägar

  Datum: 2012-01-20

  Åklagarmyndighetens Utvecklingscentrum Malmö anser att det finns straffbestämmelser som kan gälla vid överträdelser av 120 km/tim på motorvägar som är skyltade med högsta tillåtna hastighet av 120 kr/tim. Rättsläget är dock oklart och åklagarna uppmanas söka prövning i domstol.

 • 2011 - Ungdomsbrott – några framgångsfaktorer

  Datum: 2012-01-01

  En ny rapport som tar fram goda exempel på hur arbetet med ungdomsbrott kan organiseras vid en åklagarkammare har tagits fram av Utvecklingscentrum Stockholm. Rapporten ska ge åklagarkamrarna stöd i arbetet med att genomföra ungdomsstrategin från 2010.

 • 2011 - Åklagarväsendets rättsliga tillsyn

  Datum: 2011-12-01

  Rapport till regeringen om utvecklingen av åklagarväsendets rättsliga tillsyn. En ambitionshöjning planeras, som bland annat innebär att antalet tematiska tillsyner ska öka.

 • 2011 - Förbättrad hantering av mängdbrott

  Datum: 2011-10-01

  Rikspolisstyrelsen, Åklagarmyndigheten och Domstolsverket fick 2009 regeringens uppdrag att vidta åtgärder för att säkerställa en effektiv samordning och handläggning av mängdbrott. Uppdraget redovisades i maj 2010. Genom beslut i regleringsbreven för 2011 uppdrog regeringen åt myndigheterna att redovisa de gemensamma åtgärder som pågår och som, sedan förra redovisningen, vidtagits för att förbättra hanteringen av mängdbrott i hela rättskedjan. Uppdraget har redovisats gemensamt av myndigheterna till regeringen senast den 15 oktober 2011.

 • 2011 - Hemlig teleavlyssning m.m.

  Datum: 2011-05-31

  Hemlig teleavlyssning m.m. vid förundersökning avseende grova brott år 2010 samt återrapportering enligt 2011 års regleringsbrev.

 • 2010 - Åklagarmyndighetens rättsliga tillsyn

  Datum: 2010-10-01

  Rapport av Åklagarmyndighetens tillsynsutredning, den 1 oktober 2010. Utredningen har haft i uppdrag att göra en översyn av Åklagarmyndighetens rättsliga tillsynsverksamhet. I uppdraget har ingått att klargöra innehållet i den rättsliga tillsynen och att lägga fast övergripande mål och principer för denna verksamhet.

 • 2010 - Granskning av bötesbelopp vid strafförelägganden

  Datum: 2010-08-01

  Åklagarmyndighetens Utvecklingscentrum Stockholm har granskat strafförelägganden om sexköp och rattfylleri. Syftet har varit att se om det finns brister i åklagarnas tillämpning av riksåklagarens riktlinjer om hur dagsbotsbeloppet ska beräknas.

 • 2010 - Kortare handläggningstider för ekobrott

  Datum: 2010-07-01

  En koncentrerad ekobrottshantering inom Åklagarmyndigheten till sex orter i landet har givit kortare handläggningstider och fler avslutade ärenden. Den 1 januari 2009 omorganiserades ekobrottsverksamheten inom Åklagarmyndigheten och koncentrerades till sex orter. Syftet var bland annat att effektivisera verksamheten och underlätta kompetensutveckling bland åklagarna. Överåklagare Eva Lundström har utvärderat verksamheten efter ett och ett halvt år. Resultaten är överlag mycket positiva.

 • 2010 - Hanteringen av mängdbrott inom Åklagarmyndigheten

  Datum: 2010-05-01

  En intern utredning har föreslagit förändringar i åklagarhandläggningen av mängdbrott, dvs. brott där förundersökningen leds av Polisen. Bland annat föreslås att hanteringen centraliseras till tre orter i landet.