Åklagarmyndighetens

Handböcker

Här finns ett urval av de handböcker som tagits fram av Åklagarmyndigheten.

Tidsperiod

Kategorier

 • Bemötande av brottsoffer

  Datum: 2016-06-16

  Handboken har reviderats utifrån ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv. Samtidigt har det skett vissa uppdateringar utifrån författningsändringar, främst om brottsofferdirektivet och ändringar i rättegångsbalken om objektivitetsprincipen. Den grundläggande skyldighet åklagare har att vara objektiva och opartiska medför också en skyldighet att bemöta och behandla alla brottsoffer på ett likvärdigt sätt. Det står numera uttryckligen i handboken att åklagare ska bemöta brottsoffer likvärdigt oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etniskt tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder eller ställning i samhället. Avsnittet som berör brottsoffer med funktionsnedsättning har uppdaterats. Det är viktigt att så tidigt som möjligt i förundersökningen få kännedom om brottsoffrets funktionsnedsättning. Genom att inhämta kunskap om funktionsnedsättningen och vad den innebär kan anpassning ske och missförstånd, orimliga krav eller felaktiga förväntningar på förhörspersonen undvikas.

 • Handläggning av fridskränkningsbrotten

  Datum: 2016-03-17

  Handboken Handläggning av fridskränkningsbrotten behandlar straffbestämmelserna i 4 kap 4 a § brottsbalken, det vill säga brotten grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning. Handboken avser att vara ett stöd och en vägledning i åklagarens operativa arbete i dessa ärenden. Den tar upp vikten av kvalitet i bevissäkringen och utförlig dokumentation av bevisningen samtidigt som kraven på objektivitet och rättssäkerhet iakttas.  Handboken har genomgått en smärre översyn under vintern 2015/2016.

 • Handläggning av ärenden gällande övergrepp mot barn

  Datum: 2016-02-24

  Handboken är tänkt att ge vägledning i hur man genomför en brottsutredning där särskilda krav ställs på handläggningen, hur bevisningen, framför allt förhör med barnet, säkras.  Handboken har uppdaterats med smärre ändringar och justeringar. Handboken har bland annat förtydligats vad gäller området barn som vittnen samt beträffande information till barn som ska höras på barnahus i anledning av att det misstänks ha utsatts för brott.

 • Kontaktförbud

  Datum: 2016-02-22

  Kontaktförbudshandboken ger ledning vid handläggningen av alla typer av kontaktförbud. Innehållsförteckningen ger en snabb väg in till olika handläggningsfrågor. Handboken kan också användas som ett utbildningsmaterial för såväl den som vill skaffa sig en ytlig kunskap om kontaktförbud som den som vill fördjupa kunskaperna.  Avsnittet om beslutsmotiveringar har fått en mera genomgripande översyn med anledning av iakttagelserna i JO:s inspektionsrapporter hösten 2014 - våren 2015 och i Utvecklingscentrum Göteborgs tillsynsrapport 2013:4. Därutöver har handboken fått en särskild bilaga med exempel på bra beslutsmotiveringar (bilaga 5). Uppdaterad i februari 2016.

 • Beslagshandboken

  Datum: 2015-05-29

  Utvecklingscentrum Malmö har tagit fram en handbok för hanteringen av beslag. Handboken innehåller praktiska tips, instruktioner, praxis och referenser m.m. Uppdaterad i maj 2015

 • Handbok Hedersrelaterat våld

  Datum: 2006-12-20

  Hedersrelaterat våld är brott riktade mot någon som riskerar att vanära eller har vanärat gärningsmannens, släktens eller gruppens heder. Handboken, som bygger på en kartläggning av 69 ärenden, är systematiserad i tre delar; se, förstå och agera. Hedershandboken har under våren 2014 uppdaterats vad gäller bilagorna 2 och tre - värdefulla kontakter och litteraturtips. Förstudie angående hedersproblematik vid brott i nära relation från december 2013. Hedershandboken har inte uppdaterats i något annat avseende. (Framtagen av Utvecklingscentrum Göteborg i december 2006. Bilagorna 2 och 3 uppdaterades juni 2014)