Åklagarmyndighetens

Åklagarverksamheten

Den operativa åklagarverksamheten utövas i sju geografiska åklagarområden och en nationell avdelning.

Vardagsbrotten, eller mängdbrotten som de ofta kallas, utgör en stor del av åklagarnas arbete. Hit räknas bland annat stölder, snatterier, misshandel och skadegörelse. Vid de flesta åklagarkammare finns en specialiståklagare som samordnar kammarens mängdbrottsbekämpning. Specialiståklagare finns också för flera andra brottstyper, som bland annat våld i nära relationer, grova våldsbrott och ungdomsbrott.

Arbetet på en åklagarkammare sker i nära samarbete med polisen, som genomför de operativa utredningarna.

Den administrativa personalen är stöd till åklagarna i bland annat ärendehanteringen.

Åklagarområdena består av de 32 allmänna kamrarna, som har ett geografiskt arbetsfält ungefär motsvarande ett län. I storstäderna finns flera åklagarkammare. På tre platser i landet finns internationella åklagarkammare. Här finns specialistkompetens för att bekämpa den organiserade, gränsöverskridande brottsligheten och för det internationella åklagarsamarbetet. De internationella åklagarkamrarna i Malmö och Göteborg ingår i Åklagarområde Syd respektive Väst.

Nationella åklagaravdelningen består av de riksenheter och åklagarkammare som har ett nationellt ansvar; Riksenheten mot korruption, Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål, Riksenheten för säkerhetsmål samt Internationella åklagarkammaren Stockholm. Här ingår också Sveriges representation i det europeiska åklagarsamarbetet Eurojust.

Särskilda åklagarkammaren (tidigare Riksenheten för polismål) handlägger misstankar om brott av bland annat poliser, åklagare och domare och är direkt underställd riksåklagaren.