Åklagarmyndighetens

Om Åklagarmyndigheten

Av cirka 1 450 anställda inom Åklagarmyndigheten är cirka 950 åklagare, medan övriga arbetar med olika stödfunktioner.

Den operativa åklagarverksamheten utövas i sju geografiska åklagarområden och en nationell åklagaravdelning. Åklagarområdena består av landets 32 allmänna kammare, som har ett geografiskt arbetsfält ungefär motsvarande ett län. I Stockholm och Malmö finns flera åklagarkammare.

Myndigheten har också tre internationella åklagarkammare. Här finns specialistkompetens för att bekämpa den organiserade, gränsöverskridande brottsligheten och för det internationella åklagarsamarbetet. Internationella åklagarkamrarna i Malmö och Göteborg ingår i Åklagarområde Syd respektive Väst.

Nationella åklagaravdelningen består av de riksenheter som har ett nationellt ansvar – en för bekämpning av korruption, en som handlägger miljö- och arbetsmiljömål och en för säkerhets- och terroristmål. Dessutom ingår Internationella åklagarkammaren Stockholm.

Särskilda åklagarkammaren är direkt underställd riksåklagaren och handlägger misstankar om brott av bland annat poliser, åklagare och domare.

Åklagarmyndighetens tre utvecklingscentrum har i uppgift att bedriva metod- och rättsutveckling inom olika brottsområden. Rättslig uppföljning och tillsyn utövas också här. Ett exempel är att alla överprövningar av åklagarbeslut handläggs av utvecklingscentrumen. Utvecklingscentrumen svarar för den samlade kunskapen inom sina ansvarsområden.

På huvudkontoret finns centrala funktioner för bland annat information, ekonomi, personal och it. Dessutom finns en rättsavdelning för rättslig information, verksamheten i Högsta domstolen och centrala internationella frågor samt en tillsynsavdelning för rättslig tillsyn.

Vid Åklagarmyndigheten finns ett insynsråd. Ledamöterna utses av regeringen. Insynsrådets uppgift är att utöva insyn och ge myndighetschefen råd. Rådet har inga beslutsbefogenheter. Ärenden om åklagaruppgiften eller tillsynsfrågor i enskilda fall behandlas inte i insynsrådet.

Senast uppdaterad 2016-01-27