Åklagarmyndighetens

Myndigheter inom rättsväsendet

Nedan presenteras en kort information om verksamheten i de olika myndigheter som finns inom rättsväsendet. Rättsväsendet ansvarar bland annat för att förebygga och utreda brott, lagföra personer, verkställa utdömda påföljder samt bevaka brottsoffers rättigheter.

Med rättsväsendet menar man Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Rättsmedicinalverket, Ekobrottsmyndigheten, Kriminalvården, Sveriges Domstolar och Brottsförebyggande rådet och Brottsoffermyndigheten. Justitiedepartementet ansvarar för rättsväsendets myndigheter.

För mer information gå till respektive myndighets webbplats. Länkar till dessa finns i högerspalten.

Justitiedepartementet Justitiedepartementet ansvarar i Regeringskansliet bland annat för rättsväsendets myndigheter samt lagstiftning inom områdena för civilrätt, statsrätt, processrätt och straffrätt. På regeringens webbplats finns information om regeringens politik och beslut samt propositioner, utredningsbetänkanden m.m.

Brottsförebyggande rådet Brottsförebyggande rådet (Brå) tar fram fakta och sprider kunskap om brottslighet och brottsförebyggande arbete. Brå producerar den officiella kriminalstatistiken, utvärderar reformer, bedriver forskning och stödjer lokalt brottsförebyggande arbete. På webbplatsen hittar du brottsstatistik och information om brottsutveckling och brottsförebyggande arbete.

Brottsoffermyndigheten Om den som begått brott saknar förmåga att betala skadestånd, eller om gärningsmannen är okänd, och om det inte finns någon försäkring som täcker skadorna, kan offret ha rätt till brottsskadeersättning av statliga medel. Den ersättningen kompenserar framförallt personskador och kränkning. Brottsoffermyndigheten beslutar om sådana ersättningar, har ansvar för Brottsofferfonden och är Kunskapscentrum i brottsofferfrågor.

Ekobrottsmyndigheten Ekobrottsmyndigheten (EBM) är en specialistmyndighet för ekobrottsbekämpning. Vår uppgift är att förebygga, upptäcka, förhindra, utreda och lagföra ekonomisk brottslighet. Verksamheten riktas mot den grova ekonomiska brottsligheten och mot den så kallade vardagsbrottsligheten. EBM är den drivande och samverkande kraften i kampen mot ekonomisk brottslighet.

Kriminalvården Kriminalvården omfattar frivård, häkte och fängelse. Frivården ansvarar för icke frihetsberövande straff, exempelvis skyddstillsyn. De kontrollerar också personer med intensivövervakning (fotboja) och gör personutredningar i brottmål. Häktena ansvarar för brottsmisstänkta personer och fängelserna för dem som döms till frihetsberövande straff.

Polismyndigheten Polisen förebygger brott, övervakar den allmänna ordningen och säkerheten, bedriver spaning och gör brottsutredningar. På polisens webbplats hittar du information om hur polisen arbetar. Där finns rapporter, dokument, blanketter, nyheter och pressmeddelanden samt kontaktuppgifter till samtliga polismyndigheter i Sverige.

Rättsmedicinalverket Rättsmedicinalverket (RMV) är central förvaltningsmyndighet för rättspsykiatri, rättsmedicin, rättskemi och rättsgenetik med cirka 350 anställda. Verksamheten bedrivs vid tio avdelningar runt om i landet.

Sveriges Domstolar Sveriges Domstolar består av mer än 100 olika myndigheter och nämnder. Dessa är Högsta domstolen, hovrätter, tingsrätter, förvaltningsrätter, kammarrätter, Högsta förvaltningsdomstolen, hyres- och arrendenämnder, Rättshjälpmyndigheten och Domstolsverket. Sveriges Domstolars huvuduppgifter är att avgöra tvistemål, brottmål, tvister mellan enskilda och myndigheter, hyres- och arrendetvister samt handlägga rättshjälpsärenden. Domstolarna dömer efter de lagar som riksdagen beslutar.

Åklagarmyndigheten Åklagarnas uppgift är att leda förundersökningen av ett brott, att besluta om åtal ska väckas och att föra talan i domstolen. Åklagarmyndigheten består av 32 åklagarkammare, stödavdelningar på huvudkontoret samt tre nationella utvecklingscentrum. På vår webbplats finns information om åklagarnas arbete, RÅ:s verksamhet i Högsta domstolen, pressmeddelanden, med mera.  

Andra myndigheter som är en del av rättsväsendet och arbetar med brottsbekämpning är Kustbevakningen, Skatteverket och Tullverket.