Åklagarmyndighetens

Ungdomsbrott

Det finns särskilda regler för brottsutredningar där den som är misstänkt är under 21 år. De viktigaste specialreglerna för ungdomsbrott används när den misstänkta inte har fyllt 18 år.

När en ungdom är misstänkt för brott är det särskilt viktigt med en snabb reaktion från samhället så att kopplingen mellan brott och påföljd blir tydlig. Därför finns det lagstadgade tidsramar för hur lång tid utredningar om ungdomsbrott får ta.

Åklagarmyndigheten har en strategi för handläggning av ungdomsärenden. I denna finns tre huvudmål:

  • Ungdomsärenden ska prioriteras.
  • Handläggningstiderna ska kortas.
  • Tidsfristerna ska hållas.

För att nå målen följs handläggningstiderna i ungdomsmål upp särskilt. En bevakningsrutin har tagits fram för detta. Enligt strategin ska ungdomsåklagarna också ha ett utökat administrativt stöd, för att frigöra tid för att leda brottsutredningarna.

Nära samverkan med andra myndigheter är en nödvändighet för att klara tidsfristerna. Ungdomsåklagare samverkar därför kontinuerligt med främst polisen och socialtjänsten, men också med domstolarna.

Under de senaste åren har handläggningstiderna i ungdomsmål minskat avsevärt och tidsfristerna hålls i allt större utsträckning.

Unga brottsoffer

Också när brottsoffret är ungt är det särskilt viktigt att utredningen av brottet sker snabbt och effektivt. Särskilda regler om snabbhet gäller då brottsoffret är under 18 år och det handlar om brott mot liv, hälsa, frihet eller frid. Ett ungt brottsoffer kan få ett målsägandebiträde som stöd under rättegången.