Åklagarmyndighetens

Korruptionsbrott

Åklagarmyndigheten har en nationell enhet som handlägger utredningar om korruptionsbrott, Riksenheten mot korruption. Syftet är främst att samla kompetensen inom området och att få en enhetlighet i rättstillämpningen.

Korruptionsbrott riskerar att undergräva förtroendet för såväl samhällsfunktioner och rättssäkerheten i stort som för marknadsekonomin, enskilda företag och organisationer. Det är därför viktigt att samla kompetensen inom detta ofta svårutredda område och få en enhetlighet i rättstillämpningen.

År 2003 inrättades en särskild nationell åklagarkammare, Riksenheten mot korruption, med uppgift att handlägga utredningar om korruptionsbrott (till exempel olika former av mutbrott eller ärenden där ledande personer i samhället har missbrukat sina befattningar) men också ärenden som hör nära samman med sådan brottslighet.

Förutom utredningsverksamheten verkar enheten även för en enhetlig lagföring genom att driva rättsfrågor inom området.

Enheten är också med och utvecklar den internationella samverkan på området. Enheten deltar i det internationella arbetet inom bland annat OECD och samverkar med andra länders myndigheter i det operativa arbetet i avsikt att effektivisera det rättsliga samarbetet.

Riksenheten verkar dessutom för att höja medvetenheten och kunskapen hos myndigheter och inom näringslivet i avsikt att korruption ska kunna identifieras och utredas mer effektivt. I detta arbete genomför enheten utbildningar om åtgärder mot korruption, speciellt riktade till myndigheter. Enheten har också initierat bildandet av ett nationellt nätverk i syfte att upptäcka och bekämpa korruptionsbrott.