Åklagarmyndighetens

Åklagarområden

Den operativa åklagarverksamheten utövas i sju geografiska åklagarområden och en nationell åklagaravdelning. Åklagarområdena består av landets 32 allmänna kammare, som har ett geografiskt arbetsfält ungefär motsvarande ett län. I Stockholm och Malmö finns flera åklagarkammare.

Åklagarområdenas respektive kansli har en samordnande funktion i åklagarområdet och hanterar inga åklagarärenden av operativ karaktär. Frågor om enskilda ärenden hänvisas till registrator som hör till den åklagarkammare som handlägger ärendet.